Co nás čeká

Akce duben:
5.4.2023 - odjezd v 8.45 hod. z MŠ !!!!
Výlet do Skanzenu v Kouřimi - Jak slavili Velikonoce naši předkové? Zvyky a obyčeje našich prababiček.
12.4.2023 - Divadlo ve školce – Koloběžka
13.4.2023 - Poznáváme les - vycházka do lesa s batůžkem. Sběr přírodnin a sledování změn v přírodě
20.4.2023 - Projektový den – Hrajeme si na školu.
21.4.2023 - Den v pohybu – netradiční cvičení s hudbou Clap clap song.
27.4.2023 - Čarodějné hrátky – značkovaná cesta s úkoly .
28.4.2023 - Čarodějnický den – děti mohou přijít do MŠ v převlecích .

Provoz MŠ Kozojedy je od 6:30 do 16:30 hodin.

Výše úplaty pro školní rok 2022/2023:
Zákonný zástupce dítěte hradí měsíční úplatu za předškolní vzdělávání MŠ Kozojedy v následující výši: 462,- Kč

    Výše stravného od 1.9.2022 pro děti docházející do MŠ Kozojedy:
  • Ranní přesnídávka : 10,- Kč/den
  • Oběd : 29,- Kč/den
  • Odpolední svačina: 10,- Kč/den
  • Děti předškolního věku dle výše uvedené vyhlášky oběd: 30,- Kč/den

6.30 – 8.30 hod.- příchod dětí do MŠ
- hry a činnosti podle volby dětí
- rozvíjení podnětů ( individuálně, skupinově, společně)
8.30 - 10.00 hod.- komunitní kruh
- ranní cvičení – pohybová chvilka
- hygiena, dopolední svačina
- programový blok řízené činnosti
10.00 - 11.30hod.- příprava na pobyt venku
- pobyt venku – využití zahrady k pohybovým aktivitám
- využití přírody k novým poznatkům
- převlékání, hygiena
11.30 – 14.00 hod.- oběd
- příprava na odpočinek, čištění zubů
- odpolední odpočinek (poslech pohádek, povídek)
- průběžné vstávání s respektováním potřeb dětí
14.00 – 16.30 hod.- převlékání, hygiena
- svačina
- spontánní aktivity dětí (dle počasí ve třídě, nebo na zahradě)
- možnost výběru a dokončení započatých činností
- odchod dětí ze zařízení s rodiči

Rozpočet a rozpočtový výhled MŠ Kozojedy naleznete na stránkách obce Kozojedy

Liché týdny ve středu od 15. 30 hodin do 16. 15 hodin budou v MŠ – třída u kytiček probíhat konzultační hodiny pro rodiče dětí.
Tyto hodiny poslouží k detailnějším rozhovorům rodičů a ředitelky o škole, dětech a jejich chování.
Drobné informace o rozvoji dětí si pedagogové a rodiče vyměňují při každodenním styku. Rodiče, kteří budou mít o konzultaci zájem, mají možnost předem se telefonicky přihlásit na čísle 321677111.

Děkujeme za spolupráci.

Správce údajů:
Mateřská škola Kozojedy, Kozojedy 180, 281 63 Kozojedy
Kontakty na správce údajů:
Alena Šámalová, ředitelka
Tel.: 321 677 111, Mail: skolkakozojedy@seznam.cz
Jaká je odpovědnost správce?
Jako správce(MŠ) jsme odpovědni za ochranu osobních údajů fyzických osob, jejichž osobní data zpracováváme s tím, že k tomuto konání máme důvod. Důvodem je většinou právní povinnost, může to být i veřejný zájem nebo splnění smluvní povinnosti. Dále vyřizujeme Vaše žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci o Vašich osobních údajích), námitky, a poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč s vašimi osobními údaji nakládáme.
O řádné nakládání s osobními údaji se stará také tzv. pověřenec.
Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:
Václav Kuba, mail:kuba@khconsult.cz, TF: 731 433 419
Proč musí mít mateřská škola (MŠ) pověřence?
Na pověřence se můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy, a to zejména, pokud se nechcete ( z jakýchkoli důvodů) obrátit přímo na zástupce MŠ. Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je sice "ve službách" správce, ale je vázán důvěrností i v rámci stížností . Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce.
Práva fyzických osob (=subjektů údajů) v oblasti ochrany osobních údajů
Pokud máme k dispozici osobní údaje fyzických osob a tyto osobní údaje zpracováváme (=ukládáme, disponujeme s nimi v rámci nějaké agendy), mají fyzické osoby právo:
1) Dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii (export)(podrobněji čl. 15 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, dále používáme zkratku ON). V případě, že požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů. Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout.
2) Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, abychom jejich zpracování omezili (podrobněji čl. 16, 17 a 18 ON).
3) Dále v případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni ( čl. 6 odst. 1 písm. e) ON, anebo kvůli našemu oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) ON), je tu právo podat proti tomuto zpracování tzv. námitku (podrobněji čl. 21 ON).
4) na informace o zpracování osobních údajů, vztahující se k jednotlivým agendám („účelům zpracování“).
5) Pokud je zpracování osobních údajů založeno na tom, že subjekt údajů udělil souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. anebo čl. 9 odst. 2 písm. a ON), je zde právo tento souhlas kdykoli odvolat. Souhlas lze odvolat tak, že na adresu skolkakozojedy@seznam.cz zašlete požadavek na zrušení daného souhlasu. Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na naši adresu, uvedenou na začátku tohoto textu, anebo podat osobně.
6) Vyřízení požadavku lze významně urychlit tím, že způsob podání podnětu/požadavku nám umožní identifikovat totožnost žadatele, např. datová schránka, e mail s uznávaným elektronickým podpisem anebo listinné podání s ověřeným podpisem, případně se dostavíte osobně s průkazem totožnosti.
7) Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.Předtím je ale vždy vhodné projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je i dohlížet na to, zda s osobními údaji pracujeme v souladu s právním rámcem.