Vítejte na stránkách obce Obec Kozojedy.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Odpady

2023

I přes rostoucí náklady na svoz a likvidaci odpadů zůstávají ceny pro obyvatele ve stejné výši jako v roce 2022. Vybrané platby nepokryjí veškeré vynaložené náklady a budou i v roce 2023 z obecního rozpočtu dotované. Platby za svoz a likvidaci odpadu je nutno uhradit nejpozději do 15. 2. 2023.

Preferujeme platbu bezhotovostní na účet obce 6626151/0100 (VS číslo domu). Po obdržení platby vám doručíme příslušnou známku na popelnici a pytle na plasty (které si můžete telefonicky nebo elektronicky objednat). Známky roku 2022 jsou platné do 28. 2. 2023, po tomto datu nebude popelnice se starou známkou vyvezena. Platbu lze provést i v hotovosti na OÚ. Ceny za svoz odpadu pro rok 2023:

Nádoba 120 litrů - týdenní 2800,-Kč, sezonní 2000,-Kč, 14 denní 1500,-Kč a měsíční 700,-Kč Nádoba 240 litrů - týdenní 5600,-Kč, sezonní 4000,-Kč, 14 denní 3000,-Kč a měsíční 1400,-Kč

Tuto předplacenou službu lze doplnit jednorázovou známkou na popelnici za 70,-Kč nebo speciálním pytlem za 50,- Kč, které jsou k dispozici na OÚ. Noví obyvatelé, kteří nemají ještě platnou známku, musí platbu uhradit co nejdřív, aby měli zajištěný svoz popelnic již od začátku roku. Četnost svozu popelnic objednávejte racionálně, aby popelnice byla při svozu vždy plná. Každá domácnost je povinna zajistit podmínky pro likvidaci svého odpadu a zaplatit přiměřenou četnost svozů. Hlavní zásadou, kterou se musíme řídit, je omezovat vznik odpadu!

Svoz popelnic probíhá vždy v pondělí, u 14denního svozu v lichý týden, u měsíčního poslední pondělí v měsíci, sezonní svoz – 1. 5. až 31. 10. 2023 letní provoz. Popelnici je nutné připravit ke svozu již v předvečer. V případě pochybností nebo reklamací svozu volejte svozovou firmu tel: 323 601 617. Bude-li v nádobě na komunální odpad bioodpad nebo žhavý popel, tato NEBUDE VYVEZENA.

Likvidace tříděného odpadu bude nadále zajišťována kontejnery, tyto jsou umístěné v ulici Družstevní – plasty, papír, sklo, textil a speciální popelnice na použitý kuchyňský olej a plechové obaly, tato oblast je nepřetržitě monitorována kamerovým systémem. Další lokalita s kontejnery na tříděný odpad je u nového multifunkčního hřiště v ulici Sportovní. Opakovaně apeluji na efektivní využívání celého objemu kontejnerů, ukládáním rozloženého odpadu, zejména krabic a udržování pořádku v okolí kontejnerů. Pytlový svoz bude zajišťován pouze pro plasty

Svoz plastů ve žlutých pytlích od FCC uložených před jednotlivými domy bude probíhat: 2. ledna, 6. února, 14. března, 6. dubna, 15. května, 7. června, 11. července, 15. srpna, 11. září, 10. října, 13. listopadu, 12.prosince.

Svoz nebezpečného odpadu ze sběrného místa proběhne 29. května a 21. září, nebezpečný odpad je možno připravit ke svozu i před domem do 14 hodin 28. 5. a 20. 9. 2023 (svážet bude sjednaná služba), bude-li odložen později - nebude odvezen! Nebezpečnými složkami se rozumí – lednice, televize, barvy, ředidla, akumulátory (nikoli však z podnikatelské činnosti), motorové oleje (pouze v uzavřených nádobách), obaly od barev, rozpouštědel apod.

Svoz pneumatik pouze bez disků bude proveden 20. června ze sběrného místa ve skále, kam lze pneumatiky dopravit nebo je připravit dne 19. června do 14 hodin před dům (nákladní pneu nebo z podnikatelské činnosti pouze po předchozí dohodě a se souhlasem obce).

Odvoz zbytkového odpadu je zajišťován obcí mobilní formou - kontejnery ve dnech: 11. března, 10. června, 2. září a 4. listopadu 2023
Do těchto kontejnerů je možno odložit objemnější odpad, např.: koberce, linolea, matrace, nábytek apod. pouze bez nebezpečných složek. Odvoz mobilní formou, kdy se odpad sváží přímo od domů obyvatel je nadstandartní služba, která nikde v našem okolí není obyvatelům poskytována. Je nezbytné, aby majitel odpadu sledoval příjezd kontejneru a pomohl jej naložit. Nábytek a další rozměrné věci je nutno rozložit na jednotlivé desky či díly. Nakládku odpadu na odlehlejším místě nebo těžší věci je nutno hlásit předem na Obecní úřad. S touto komoditou nelze svážet nebezpečný odpad např. barvy a laky, elektrospotřebiče, eternit, suť, stavební odpad, vyřazená umyvadla či WC mísy atd. V případě nutnosti likvidace v jiných než uvedených termínech, se informujte na Obecním úřadě.

Likvidace bioodpadu - stále lze využívat kompostárnu ve Struhařově zdarma pro občany Kozojed (prokáží se občanským průkazem) i majitele nemovitostí na území obce Kozojedy (po předložení kartičky, kterou obdrží na vyžádání od Obecního úřadu). Svoz biopopelnic bude zajištěn jako doposud to je vždy sudý čtvrtek od 6.4. do 16.11.2023 i ceny zůstávají beze změny 120 litrů 800,-Kč, 240 litrů 1250,-Kč. Bioodpad v malém množství z vlastních pozemků (posekanou trávu, spadané listí, větve i pařezy) lze odkládat i ve sběrném místě „Ve skále“. K likvidaci většího množství bioodpadu je nutno využít Kompostárnu Struhařov.

Sběrné místo „Ve skále“ (přístup přes závoru pod hotelem Na Závisti) slouží občanům Kozojed a majitelům nemovitostí na území obce Kozojedy k bezplatnému odkládání bioodpadu, objemnému odpadu, pneumatik osobních vozů bez disků, elektrospotřebičů, barev a laků. Provozní doba v období od listopadu do března je středa a sobota 15 – 17 hod. a od dubna do října je středa a sobota 15 – 18 hod., informace je i u vstupu do sběrného místa. Provoz sběrného místa se velice osvědčil a je pravidelně využíván. Žádám všechny občany, aby sběrné místo navštěvovali výhradně v otevíracích časech, kdy je přítomna obsluha, která určuje místo a způsob uložení odpadu. Odkládání odpadu na jiná, než určená místa s sebou přináší nepořádek a zvýšenou pracnost. Rovněž vandalismus a „hledání pokladů“ jenom komplikují provoz a obsluhu tohoto prostoru.

ODPADY

Svoz plastů: 2. ledna, 6. února, 14. března, 6. dubna, 15. května, 7. června, 11. července, 15. srpna, 11. září, 10. října, 13. listopadu a 12. prosince

Svoz nebezpečného odpadu: 29. května připravit 28. května do 14 hodin, 21. září připravit 20. září do 14 hodin

Svoz pneumatik: 20. června připravit 19. června do 14 hodin

Svoz zbytkového odpadu (kontejnery): 11. března, 10. června, 2. září, 4. listopadu

Platby za svoz odpadu uhradit nejpozději do 15. února 2023

publikováno: 1. 9. 2020 20:42,

Novinky z úřad

Nové webové stránky Kozojed

publikováno: 22. 6. 2023

  • Petra Škarková
  • 151

Nový web prochází posledními úpravami a doplněním informací. Uvítáme upozornění na nedostatky a doplnění.

Vodné a stočné

publikováno: 14. 6. 2023

Vodné

Od 1. ledna 2023 bude pitná voda dodávána za cenu 49,81 Kč/m3 včetně DPH to je cena vyšší o 2,45 Kč/m3 oproti roku 2022. Stále platí nutnost šetření s vodou, nejen s ohledem na cenu vody, ale hlavně vzhledem k nedostatečné vydatnosti dostupných zdrojů pitné vody. Na posílení zdrojů intenzivně pracuje JEKOZ Dobrovolný svazek obcí, který je dodavatelem pitné vody pro náš vodovod.

Základní informace

publikováno: 14. 6. 2023

Obecní úřad

Obecní úřad Kozojedy je vám k dispozici v úřední hodiny obecního úřadu, které jsou řadu let pondělí až pátek od 8:00 do 11:00 hodin a ve středu odpoledne od 16:00 do 18:00 hodin. Ve výše uvedených úředních hodinách můžete přijít s žádostí o vyřízení vašich záležitostí a rovněž se všemi dalšími aktuálními podněty a není nutno čekat celé měsíce od jednoho zasedání zastupitelstva do dalšího. V případech, kdy se musí pro jednání dohledávat některé podklady, je nutné se na jednání předem objednat a sdělit téma. Jsou-li záležitosti podstatné, je třeba, aby na jednání byly připraveny obě strany. Je běžnou praxí, že jsme ochotni v odůvodněných případech a po předchozí domluvě jednat s Vámi občany i mimo úřední hodiny či ve dnech pracovního volna.

Povinně zveřejňované informace

publikováno: 14. 6. 2023

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.