Vítejte na stránkách obce Obec Kozojedy.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Vodné a stočné

Vodné

Od 1. ledna 2023 bude pitná voda dodávána za cenu 49,81 Kč/m3 včetně DPH to je cena vyšší o 2,45 Kč/m3 oproti roku 2022. Stále platí nutnost šetření s vodou, nejen s ohledem na cenu vody, ale hlavně vzhledem k nedostatečné vydatnosti dostupných zdrojů pitné vody. Na posílení zdrojů intenzivně pracuje JEKOZ Dobrovolný svazek obcí, který je dodavatelem pitné vody pro náš vodovod.

Stočné

V naší obci byl v roce 2002 zprovozněn systém tlakové kanalizace zakončený čistírnou odpadních vod. Základem je u každé nemovitosti jímka tlakové kanalizace vystrojená čerpadlem. Čerpadlo je nedílnou součástí kanalizačního a čistírenského systému. V původní části obce bylo opatřeno obcí, a to na základě 6 milionové dotace, kterou obec v té době získala, další čerpadla v rozvojových částech obce byla a jsou pořizována na náklady vlastníků nemovitostí s tím, že jsou rovněž součástí čistírenského systému a jsou udržována na náklady obce, včetně bezplatné výměny po dožití (toto se týká vlastníků, kteří respektovali pokyn obce a osadili jímku doporučeným typem čerpadla).

Vlastník nemovitosti je povinen udržovat čerpací zařízení u své nemovitosti v čistém stavu, pravidelně provádět kontrolu a včas hlásit případnou poruchu. Porucha je opravována v nejbližším možném termínu, ale neznamená to, že obratem, proto je jímka dimenzována tak, aby měla rezervní kapacitu do provedení zásahu. Pokud vlastník závadu na čerpacím zařízení sám způsobí např. vniknutím nepřípustných materiálů, vlhčených ubrousků, plen nebo aplikací tuků do jímky apod. může mu být oprava čerpadla vyúčtována.

Rovněž nepřípustné je napojení svodů dešťové vody, přepady z akumulačních nádrží, vsakovacích objektů, bazénů apod. nebo průnik spodních vod do jímky. Celý kanalizační a čistírenský systém je financován z vybraného stočného, vzhledem k nízké výši stočného je obcí dotován a dochází pouze k mírnému navýšení ceny s ohledem zejména na zvyšující se ceny elektrické energie.

Stočné dle vodoměru – u nemovitostí, které jsou vodou zásobovány pouze z veřejného vodovodu, se výše stočného odvíjí od množství odebrané vody podle údajů vodoměru. Pro rok 2023 je stanovena výše stočného 40 Kč/m3 odebrané vody. Vzhledem ke změně výběru vodného společností Energie AG Kolín a.s. došlo i ke změně systém výběru stočného.

Uživatelé si na základě předchozích plateb stanoví výši čtvrtletních záloh (ta by měla vycházet přibližně 300,- Kč na každého člena domácnosti). Zálohy jsou splatné v říjnu, lednu, dubnu a v srpnu proběhne na základě stavů vodoměru vyúčtování. Vyúčtování (přeplatek nebo nedoplatek) si může každý podle množství odebrané vody a zaplacených záloh vypočítat sám nebo požádat úřad o výpočet.

Stočné paušální – nemovitosti, které pro zásobování vodou využívají studnu mají pro rok 2023 cenu stočného stanovenu na 1200,- Kč za osobu a rok splatné vždy v červnu. Nemovitosti neobývané ale napojené na kanalizaci hradí stočné 1200,- Kč na rok. Platby stočného dle vodoměru i paušálního je nejlépe platit převodem na účet obce 6626151/0100. Variabilní symbol je číslo nemovitosti a do zprávy pro příjemce napsat účel platby. Platbu můžete poslat i složenkou či zaplatit v hotovosti na obecním úřadu.

publikováno: 14. 6. 2023 17:03, Petra Škarková

Novinky z úřad

Nové webové stránky Kozojed

publikováno: 22. 6. 2023

  • Petra Škarková
  • 151

Nový web prochází posledními úpravami a doplněním informací. Uvítáme upozornění na nedostatky a doplnění.

Základní informace

publikováno: 14. 6. 2023

Obecní úřad

Obecní úřad Kozojedy je vám k dispozici v úřední hodiny obecního úřadu, které jsou řadu let pondělí až pátek od 8:00 do 11:00 hodin a ve středu odpoledne od 16:00 do 18:00 hodin. Ve výše uvedených úředních hodinách můžete přijít s žádostí o vyřízení vašich záležitostí a rovněž se všemi dalšími aktuálními podněty a není nutno čekat celé měsíce od jednoho zasedání zastupitelstva do dalšího. V případech, kdy se musí pro jednání dohledávat některé podklady, je nutné se na jednání předem objednat a sdělit téma. Jsou-li záležitosti podstatné, je třeba, aby na jednání byly připraveny obě strany. Je běžnou praxí, že jsme ochotni v odůvodněných případech a po předchozí domluvě jednat s Vámi občany i mimo úřední hodiny či ve dnech pracovního volna.

Povinně zveřejňované informace

publikováno: 14. 6. 2023

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Zimní údržba komunikací

publikováno: 13. 6. 2023

2023

Prohrnování chodníků zajišťují dle potřeb smluvní pracovníci. Prohrnování sněhu na silnici obstarává p. Škarka. Údržba je nejprve zajišťována na hlavních a nejfrekventovanějších komunikacích. Okrajové a méně frekventované silnice jsou udržovány až následně. Pokud je sněhu mnoho nelze zajistit dostupnost naráz v ranních hodinách ve všech částech obce. Prvořadé je zajistit průjezd obcí pro autobusy a zásobování.

Na kritických místech je připraven posypový materiál. Každý občan ho může v případě potřeby použít k posypání komunikace a zajištění sjízdnosti. Pokud bude materiál vyčerpán, informujte obecní úřad, aby zajistil doplnění. Je nezbytné uvolnit komunikace, aby zaparkovaná vozidla nebránila průjezdu techniky při odstraňování sněhu, při posypu ulic hrozí také nebezpečí poškození vozu odletujícím štěrkem.

Pokud nebudete mít prohrnuto nebo při uvíznutí vozidla požádejte prosím pana Škarku tel: 731160656 o nápravu, služba je zajišťována po sedmé hodině ranní. Toto platí i pro odlehlá místa a chatové osady, kde je v případě naléhavosti nutno vyčkat na průjezd traktoru.